Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μορφότυπα

Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μορφότυπα

Ραδιοερασιτεχνικά έντυπα-ηλεκτρονικά μορφότυπα

Καθορισμός εντύπων – ανάρτηση υποδειγμάτων για θέματα ραδιοερασιτεχνών
1. Με την 51198/1492/2-11-2011 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών του Υπ.Υ.Μ.Δ., σε εκτέλεση της Υπουργικής Απόφασης 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ 1969/Β/2-9-2011), καθορίστηκαν, εκτός των άλλων και ο τύπος της αίτησης και του ανάλογου τεχνικού παραρτήματος που αφορούν στην έκδοση ειδικής άδειας «κατηγορίας 1» αναμεταδοτών – επαναληπτών – ραδιοφάρων.
2. Μετά την αριθ.10800/310/4-3-13 Υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση   του κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου», σας  πληροφορούμε ότι  για την έκδοση ειδικής άδειας «κατηγορίας 1» αναμεταδοτών – επαναληπτών – ραδιοφάρων, ο αιτών σύλλογος, στο «μέσο ηλεκτρονικής καταγραφής» το οποίο θα προσκομίζει στην ΑΠΥ, θα περιλαμβάνει την αίτηση και το τεχνικό παράρτημα σε επεξεργάσιμα ηλεκτρονικά αρχεία (σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου  όπως Word, open office Writer κ.λ.π.)   Ωστόσο, για την επίσπευση των διαδικασιών και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, o ενδιαφερόμενος σύλλογος είναι σκόπιμο να συμπεριλαμβάνει στο μέσο ηλεκτρονικής καταγραφής (οπτικό δίσκο) το αρχείο [καταγραφή αναμεταδότη.zip ] σε μορφή «Access 2002», συμπληρωμένο με τα στοιχεία της αίτησης και του τεχνικού παραρτήματος.
3. Η ειδική άδεια «κατηγορίας 1» αναμεταδοτών – επαναληπτών – ραδιοφάρων, η Βεβαίωση HAREC της παρ. 1 του άρθρου 27 του κανονισμού ραδιοερασιτεχνών καθώς και η άδεια ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου μη κερδοσκοπικών σωματείων ή συλλόγων ή Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών που δικαιούνται άδειας, θα εκδίδονται από τις Α.Π.Υ. σε συνήθη μορφή εγγράφου (φύλλο Α4).

Συνημμένα Αρχεία
word documentΑίτηση και τεχνικό παράρτημα για επαναλήπτες-αναμεταδότες-ραδιοφάρους
zip/rar fileΦόρμα καταγραφής αναμεταδοτών ραδιοερασιτεχνών

About The Author

Related posts