Κώδικας καλής συµπεριφοράς DX – DX Code of Conduct

Κώδικας καλής συµπεριφοράς DX – DX Code of Conduct

raag_logo

DX Code of Conduct
 1. I will listen, and listen, and then listen some more.

 2. I will only call if I can copy the DX station properly.

 3. I will not trust the cluster and will be sure of the DX station’s call sign before calling.

 4. I will not interfere with the DX station nor anyone calling him and will never tune up on the
DX frequency or in the QSX slot.

 5. I will wait for the DX station to end a contact before calling him.

 6. I will always send my full call sign.

 7. I will call and then listen for a reasonable interval. I will not call continuously.

 8. I will not transmit when the DX operator calls another call sign, not mine.

 9. I will not transmit when the DX operator queries a call sign not like mine.

10. I will not transmit when the DX station calls other geographic areas than mine.

11. When the DX operator calls me, I will not repeat my call sign unless I think he has copied it
incorrectly.

12. I will be thankful if and when I do make contact.

13. I will respect my fellow hams and conduct myself so as to earn their respect.

Bob Whelan G3PJT.


 

Κώδικας καλής συµπεριφοράς DX
 1. Καταρχήν θα κάνω προσεκτική και σχολαστική ακρόαση.

 2. Θα καλέσω µόνο αν µπορώ να ακούσω τον σταθµό DX καλά.

 3. ∆εν θα επαναπαυτώ στο Cluster και θα είµαι βέβαιος για το Χαρακτηριστικό Κλήσεως του
DX Σταθµού πριν τον καλέσω.

 4. ∆εν θα παρεµβάλλω τον DX σταθµό ούτε οποιονδήποτε άλλον που τον καλεί και ποτέ δεν
θα συντονίζω στη συχνότητα του DX σταθµού ή στη συχνότητα QSX.

 5. Θα περιµένω τον σταθµό DX να τελειώσει την επαφή που κάνει προτού τον καλέσω.

 6. Θα στέλνω πάντα το πλήρες ∆ιακριτικό µου Κλήσεως.

 7. Θα καλώ και µετά θα ακροώµαι για ένα λογικό χρονικό διάστηµα. ∆εν θα καλώ συνεχώς.

 8. ∆εν θα εκπέµπω όταν ο DX χειριστής καλεί ένα άλλο ∆ιακριτικό Κλήσεως και όχι το δικό
µου.

 9. ∆εν θα εκπέµπω όταν ο DX χειριστής ρωτάει για ένα χαρακτηριστικό κλήσεως που δεν
µοιάζει µε το δικό µου.

10. ∆εν θα εκπέµπω όταν ο σταθµός DX καλεί άλλες γεωγραφικές περιοχές εκτός της δικής
µου.

11. Όταν ο DX χειριστής µε καλέσει, δεν θα επαναλάβω το ∆ιακριτικό µου Κλήσεως, εκτός εάν
θεωρώ ότι το έχει λάβει λανθασµένο.

12. Θα είµαι ευγνώµων και ευχαριστηµένος αν και όταν πράγµατι κάνω την επαφή.

13. Θα σέβοµαι τους συναδέλφους µου ραδιοερασιτέχνες και θα συµπεριφέροµαι µε τέτοιο
τρόπο, ώστε να κερδίσω και τον δικό τους σεβασµό.

Μετάφραση Γ. Θάνος SV1AOW.

About The Author

Related posts