Νομοθεσία – Εγκύκλιοι

Νομοθεσία – Εγκύκλιοι

Παρακάτω παρατίθενται κείμενα νομοθεσίας που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες:

  • Υ.Α. Οικ. 38200/1136/2011 «Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου»
  • Υ.Α. 10800/310/4-3-2013 «Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου»
  • Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
  • Κ.Υ.Α.  53571/3839/2000 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά»
  • Κ.Υ.Α. 25000/740/2011 «Αναπροσαρμογή παραβόλων και τελών…»
  • Κ.Υ.Α. 48263/959/2012 «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012»
  • Εγκύκλιος 63664/2541/Φ.310/24-12-2010 σχετική με θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων του τομέα επικοινωνιών που περιλαμβάνονται στο ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Εγκύκλιος 51192/1492/2-11-2011 «Καθορισμός νέων εντύπων και αδειών…»
  • Εγκύκλιος 6123/175/Φ.393/26-3-2013 «Διευκρινήσεις επί θεμάτων τροποποίησης-ανανέωσης-έκδοσης ραδιοερασιτεχνικών αδειών βάσει αδείας της αλλοδαπής.»
  • Εγκ. 4401/749/φ.317Α/25-7-2014 «Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες εξετάσεων προς απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη και για τις χρήσεις Ζωνών συχνοτήτων VHF της Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας»

Συνημμένα Αρχεία
pdf documentΕγκύκλιος 51198/1492/2-11-2011
Νέα Παράβολα
pdf documentΕγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής λεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης
Θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων του τομέα επικοινωνιών που περιλαμβάνονται στο ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
pdf documentΚαθορισμός νέων εντύπων και αδειών
pdf documentΔιευκρινήσεις επί θεμάτων τροποποίησης-ανανέωσης-έκδοσης ραδιοερασιτεχνικών αδειών βάσει αδείας της αλλοδαπής
pdf documentΕγκ. 4401/749/φ.317Α/25-7-2014

About The Author

Related posts